OGÓLNOPOLSKIE STARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W GOLFIE

Regulamin

 1. Organizator i Komitet Turnieju
  1. Organizatorem turnieju jest Fundacja Business Golf ul. Lawendowa 8/1, 55-114 Ligota Piękna, NIP: 9151826642, REGON: 525971125 KRS: 0001048917, zwana dalej Business Golf.

  2. Wydarzenia odbędą się na standaryzowanych przez PZG polach golfowych w Polsce.

  3. Skład Komitetu Turnieju zostanie podany najpóźniej w przeddzień turnieju.

 1. Uprawnieni do gry w turnieju:
  1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.

  2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG – HCP do 54 na dzień rejestracji do turnieju;

  3. Zawodnicy posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP do 54;

  4. Zawodnicy z nieaktywnym HCP PZG będą grali z hcp 0 - po akceptacji ich udziału przez Komitet

 1. Reguły i etykieta gry w golfa:
  Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według "Reguł Lokalnych" danego pola oraz z poszanowaniem etykiety golfowej..
 1. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi
  1. Zgłoszenia i opłaty turniejowe przyjmowane będą poprzez stronę internetową - www.businessgolf.pl najóźniej na 2 dni przed turniejem.

  2. Cena Turnieju/Akademii obejmuje:

   1. udział w Turnieju zgodnie z opisane na stronie danej edycji

   2. pakiet startowy w turnieju,

   3. networking uczestników

   4. Inne elementy pakietu zawarte na stronie danej edycji turnieju

 1. Format turnieju; tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje
  1. Turniej rozgrywany będzie w kategoriach:
   1. Stoke Play brutto
   2. Stableford netto – hcp 0 do 36
   3. Stableford netto 36,1 - 54
  2. Tee
   1. czerwone dla Pań i juniorów do 11 roku życia oraz graczy powyżej 80 roku życia
   2. żółte dla Panów i juniorów powyżej 11 roku życia.
  3. Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP wydanej przez PZG lub inny narodowy związek/federację golfa na dzień rejestracji do turnieju będą grać z HCP dokładnym równym 0.
  4. W zależności od ilości graczy turniej może rozpocząć się z 1 tee z 1 i 10 tee lub shotgunem.
 1. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych.
  W przypadku remisu o kolejności miejsc w obu klasyfikacjach brutto i netto decyduje lepszy wynik na ostatnich 3 dołkach, jeżeli nadal będzie remis konieczne jest rozegranie dogrywki na wskazanym przez komitet dołku i jeżeli to konieczne na kolejnych aż do rozstrzygnięcia.
 1. Klasyfikacje i Nagrody - wg załącznika do niniejszego regulaminu
  1. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie zająć nagrodzonego miejsca za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto.
  2. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji zawodnika na ceremonii wręczenia nagród, nagroda przepada.
 1. Sprzęt elektroniczny
  1. Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. 
  2. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 1. Czas rozpoczęcia gry
  Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (reguła 5.3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
  Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy oraz anulować turniej.
  Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (reguła 5.7 ) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.
  Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: natychmiastowe przerwanie gry - jedendługi sygnał syreny, przerwanie gry - trzy następujące po sobie sygnały syreny, wznowienie gry- dwa krótkie sygnały syreny.
 1. Zdawanie i odbiór kart wyników
  Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 1. Środki dopingujące
  Środki dopingujące są niedozwolone.
 1. Zmiany w regulaminie
  Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.
 1. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych
  1. Każdy uczestnik Turnieju akceptując niniejszy Regulamin, wyraża również dobrowolną i nieodpłatną zgodę na użycie wizerunku i głosu utrwalonego za pomocą materiałów filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

  2. Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentujących organizację turniejów, a także celach promocyjnych i marketingowych związanych z kolejnymi edycjami turnieju, w tym również celami wydawniczymi. 

  3. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku:

   1. na stronie internetowej Organizatora oraz jego partnerów biznesowych i sponsorów Turnieju

   2. W mediach społecznościowych Organizatora, a także jego partnerów biznesowych i sponsorów Turnieju, w tym na Facebooku, Instagramie, Linkedinie i Tik Toku.

   3. W prasie, ulotkach, ilustracjach i książkach. 

  4. Zgoda obejmuje opracowanie, powielanie, przechowywanie, udostępnianie i publikowanie wizerunku oraz głosu, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Zgoda obejmuje również możliwość kadrowania, szparowania, w celu stworzenia fotomontaży, połączeń z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego. 

  5. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę w każdym momencie odwołać, poprzez złożenia oświadczenia w formie mailowej na adres: biuro@businessgolf.pl Takie oświadczenie jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego wykorzystania wizerunku, jednak nie skutkuje brakiem legalności wykorzystania wizerunku do czasu odwołania zgody. 

  6. W związku z organizacją Turnieju, Organizator będzie przetwarzał Twoje dane jak imię, nazwisko, informacja na temat umiejętności gry w golfa, wynik uzyskany w turnieju. 

  7. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją Turnieju i rozliczeniem Twojego udziału oraz obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit „b”, „c” i „f” RODO). 

  8. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu na dochodzenie roszczeń.

  9. Danę będą udostępnianie partnerom biznesowym, sponsorom Turnieju, a także osobom i firmom, które wspomagają Organizatora w realizacji Turnieju. 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
  2. Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Miejsca nagradzane

 • Longest drive kobiet
 • Longest drive mężczyzn
 • Nearest to the pin kobiet
 • Nearest to the pin mężczyzn
 • Stableford netto 36,1-54 - 1, 2, 3 miejsce
 • Stableford netto 18,1-36 - 1, 2, 3 miejsce
 • Stsbleford netto 0-18 - 1, 2, 3 miejsce
 • Najlepsza kobieta stableford brutto
 • Stableford brutto - 1 miejsce